Polisi Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd fel unigolyn yn bwysig iawn i ni. Ein nod yw sicrhau bod y wefan hon yn bodloni ac yn rhagori ar yr holl ofynion cyfreithiol a rheoliadol perthnasol, gan gynnwys y Ddeddf Diogelu Data.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir trwy'r wefan yn cael ei chadw a'i phrosesu at ddibenion y Democratiaid Rhyddfrydol yn unig.

Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch trwy'r wefan hon yn cael ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti, oni bai eich bod yn llofnodi deiseb wedi'i chyfeirio at drydydd parti. Ni fydd eich manylion yn cael eu cadw am fwy o amser nag sydd ei angen. Y Democratiaid Rhyddfrydol yn unig sy'n berchen ar unrhyw wybodaeth a gesglir gennym trwy'r wefan.

Cysylltu â chi

Os ydych chi'n rhoi eich manylion personol, efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno i gysylltu â chi ynglŷn â manylion eich cais.

Os ydych chi'n cyflwyno manylion cyswllt megis cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post cyffredin, gallai'r Democratiaid Rhyddfrydol a'u cynrychiolwyr etholedig ddefnyddio'r wybodaeth a roddwch i gysylltu â chi o bryd i'w gilydd ynglŷn â materion a allai fod o ddiddordeb i chi. Gallai rhai o'r cysylltiadau hyn fod yn awtomataidd. Cewch ddewis rhoi'r gorau i dderbyn pob cysylltiad, neu rai ohonynt, ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni. Bydd unrhyw e-bost a anfonir atoch o'r wefan hon yn cynnwys dolen i ddewis rhoi'r gorau i dderbyn cysylltiadau eraill yn awtomatig.

Os ydych chi'n cofrestru i dderbyn gwybodaeth a newyddion rheolaidd drwy unrhyw gyfrwng, cewch ganslo bwletinau o'r fath ar unrhyw adeg. Ni fydd manylion personol a roddwch er mwyn derbyn newyddion yn unig yn cael eu defnyddio at unrhyw ddiben arall.

Deisebau

Mae'n bosibl y byddwn yn ychwanegu deisebau ar-lein at ein gwefan. Petaech yn dewis llofnodi deiseb ar-lein, byddai angen i ni ryddhau rhai o'ch manylion personol i dderbynnydd y ddeiseb. Ni fyddwn yn trosglwyddo mwy o fanylion nag sydd angen, ac ni fyddwn ychwaith yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti.

Arolygon

Mae'n bosibl y byddwn yn ychwanegu arolygon ar-lein at ein gwefan. Petaech yn dewis cwblhau arolwg, efallai y byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw ateb yr ydych yn ei roi i gwestiwn. Byddwn yn cadw eich ymatebion i'r arolwg.

Ystadegau'r wefan

Rydym yn defnyddio meddalwedd dadansoddi traffig i gael gwybod faint o ddefnydd a wneir o'r wefan hon. Mae'r feddalwedd hon yn dangos data cyfanredol megis cyfanswm nifer yr ymwelwyr a'r "trawiadau" bob dydd a'u lleoliad daearyddol bras, pynciau chwilio poblogaidd a pha safleoedd sydd â dolen i'n safle ni. Nid ydym yn cysylltu'r data hwn ag unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch ac y gellid ei defnyddio i'ch adnabod.

Cwcis

Mae'n bosibl y bydd y safle hwn yn gosod "cwci" ar eich cyfrifiadur personol. Ffeiliau testun byr yw cwcis a drosglwyddir rhwng eich cyfrifiadur a'n gweinydd ni, pryd bynnag yr ydych yn gofyn am weld tudalen ar ein gwefan. Rydym yn defnyddio cwci i gasglu ystadegau cyfanredol, dienw am draffig ymwelwyr ac i'ch adnabod os ydych yn mewngofnodi ar y wefan. Caiff y cwci hwn ei ddileu wrth i chi gau eich porwr. Rydym hefyd yn defnyddio cwci i gofio pa un a ydych chi wedi pleidleisio mewn arolwg barn, a byddwn yn defnyddio cwci os ydych chi'n dewis cofio eich manylion mewngofnodi ar eich cyfrifiadur presennol. Ni fydd y cwcis hyn yn cael eu dileu wrth i chi gau eich porwr, a gallent gael eu cadw ar eich cyfrifiadur am hyd at 90 diwrnod. Nid ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol mewn unrhyw gwci. Nid ydym yn cyrchu unrhyw wybodaeth a gedwir mewn cwcis a osodwyd ar eich cyfrifiadur gan wefannau eraill.

Cewch atal neu gyfyngu ar y broses o greu cwcis trwy addasu'r gosodiadau yn eich porwr gwe. Ni fydd hyn yn eich atal rhag pori'r safle, ond ni fyddwch yn gallu mewngofnodi.

Ymholiadau

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am ein polisi preifatrwydd, neu'n pryderu nad yw wedi'i ddilyn, ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad a nodir ar waelod y dudalen hon.