Labour's broken tax promise - Addewid dreth toredig Llafur


Before the last local elections, Labour pledged that any Council Tax increases from 2014/15 onwards ‘will be less than 2%’ and promised to ‘protect services’.

Labour have broken their promise. Labour have increased Council Tax by 4%. Inflation is currently at 0%.

AND Labour are cutting services. Labour have cut services that ensure the cleanliness and good state of our streets. They have also cut pavement repairs, salting of roads in winter and drain maintenance.

We are paying MORE FOR LESS. Many people who voted for Labour are now wishing they hadn't. Only the Lib Dems can stop Labour in Cardiff.

key_tax.jpg

Cyn yr etholiadau lleol diwethaf, bu Llafur yn addo byddai unrhyw godiadau Treth y Cyngor o 2014/15 ymlaen yn ‘llai na 2%’ ac y byddent yn ‘amddiffyn gwasanaethau’.

Mae Llafur wedi torri’u haddewid. Mae Llafur wedi cyflwyno cynydd Treth y Cyngor gwerth 4%. Mae chwyddiant ar 0% ar hyn o bryd.

AC mae Llafur yn torri gwasanaethau. Mae Llafur wedi torri gwasanaethau sy’n sicrhau glendid a chyflwr da ein strydoedd. Maent hefyd wedi torri trwsio pafinau, graeanu ffyrdd a chynhaliaeth draeniau.

Talu MWY ond yn derbyn LLAI. Mae nifer o bobl a wnaeth pleidleisio dros Lafur nawr yn difaru gwneud. Dim ond y Dem Rhydd all stopio Llafur yng Nghaerdydd.

 

Return to blog


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.